13
do, aug
1 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
KOOTSTERTILLE - De raad beschikt over een omvangrijk dossier ‘biovergister Kootstertille’. Toch blijven er nog vragen over welke beantwoord moeten zijn voordat tot een verantwoorde besluitvorming overgegaan kan worden. Door het college is in 2009 vergunning verleend voor de verkoop van de grond. B.v. de plaatsing van een biovergister. Er lijkt inmiddels sprake te zijn van andere plannen dan welke in 2009 zijn gepresenteerd. Het CDA vraagt zich o.a. af of het klopt dat de plannen zijn gewijzigd en welke invloed dit heeft op de verleende vergunning.


Vragen dia het CDA heeft gesteld aan het college van B&W

1. Doorhetcollegeisin2009vergunningverleendvoordeverkoopvandegrondt.b.v. de plaatsing van een biovergister. Er lijkt inmiddels sprake te zijn van andere plannen dan welke in 2009 zijn gepresenteerd.

a. Klopt het dat de plannen zijn gewijzigd?

b. Zoja,welkeinvloedheeftditopdeverleendevergunning? 2. Is de vergunning grondverkoop geldig tot 28 oktober?

a. Zo ja, wat betekent dit als de datum is verstreken?

 1. Degemeentegaatoverdeverkoopvandegrond.Deprovincieisbelastmethet

  geven van een milieuvergunning. De provincie heeft een vergunning verleend.

  1. Isdezevergunningverleendopbasisvandeplannenin2009?

  2. Zoja,isdezeookvantoepassingalsersprakeisvangewijzigdeplannen?

 2. De Gasunie is een directe buur van het beoogde terrein.

  1. Klopt het dat de Gasunie m.b.t. de veiligheid positief heeft gereageerd op de

   plannen?

  2. BetekentditdatervolgensdeGasuniegeenveiligheidsrisico’szijn?

  3. Betreft deze reactie de plannen uit 2009?

  4. Zoja,watishetstandpuntvandeGasuniem.b.t.deveiligheidinrelatietotde

   nieuwe plannen?

 3. Watzijndejuridischeeneconomischeconsequentiesvoordegemeente8Kalsde

  verkoop van de grond niet door gaat?

Advertentie