01
do, okt
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Wmo- en jeugdcliënten uit Tytsjerksteradiel zijn zeer tevreden met de ondersteuning die zij van de gemeente krijgen. Dat blijkt uit een onlangs gehouden cliëntervaringsonderzoek (CEO). “ Wy binne tige ynnommen dat de boargers yn Tytsjerksteradiel oer it algemien tefreden binne. Risseltaat fan hurd wurkjen en goeie gearwurking tusken de soarchoanbieders, doarpen- en jeugdteams en meiwurkers op it gemeentehûs”, aldus wethouder Doeke Fokkema.


Van de Wmo cliënten geeft maar liefst 91% van de deelnemers aan het onderzoek aan het eens te zijn met de stelling: “Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden”. Cliënten die deelnamen aan het CEO van de Jeugdhulp gaven aan uitermate tevreden te zijn over de manier waarop ze zijn behandeld en benaderd door de hulpverleners. Zij voelden zich serieus genomen en worden met respect behandeld. Ook geeft 87% van de ouders aan dat het door de hulp thuis beter gaat.

Op bijna alle verplichte vragen uit het onderzoek scoort de gemeente Tytsjerksteradiel hoger dan andere gemeenten. Uit het CEO van de Wmo komen geen concrete aandachtspunten naar voren. Uit de resultaten van het CEO van de Jeugdhulp valt op te maken dat sommige cliënten ervaren dat zij lang moeten wachten op hulp en dat verschillende Jeugdhulp organisaties nog niet altijd goed met elkaar samenwerken. De gemeente werkt samen met onze (externe) partners om deze punten verder te verbeteren.

Jaarlijks onderzoek
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdwet, Participatiewet en Wmo. Een deel van deze taken hadden zij al, en een deel hebben zij overgenomen van de Rijksoverheid (gedecentraliseerd). Om een beeld te krijgen van de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdhulp, zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. In 2016 heeft Tytsjerksteradiel onderzoeksbureau BMC opdracht gegeven om dit verplichte CEO uit te voeren. De uitkomsten hiervan werden vervolgens gepubliceerd op de website: www.waarstaatjegemeente.nl
Advertentie