29
vr, mei
7 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST - Het college presenteert donderdag 11 juli een kadernota met een sluitend meerjarenperspectief aan de raad. Wethouder Harjan Bruining is blij met het resultaat. ‘Als gemeente hebben we de komende jaren volop uitdagingen. We zullen hierbij goed moeten blijven sturen op onze financiële positie en alert moeten blijven op landelijke ontwikkelingen die invloed hebben op onze gemeentelijke organisatie.’ De OZB zal voor de inwoners van Achtkarspelen niet meer dan met de inflatie worden verhoogd.


Sociaal Domein
Het grootse financiële risico in de begroting zijn de tekorten op het gebied van jeugdzorg en WMO. Ook in Achtkarspelen zijn de budgetten vanuit het rijk ontoereikend. De raad heeft daarom in april ingestemd met een maatregelenpakket die een bezuiniging in het Sociaal Domein realiseert. De gemeente zal de komende jaren kritisch blijven kijken naar de budgetten, zonder de kwaliteit van de zorg aan te tasten.
 
Wonen en werken 
De gemeente Achtkarspelen wil de biodiversiteit in de gemeente verbeteren/herstellen door in te zetten op het eigen gemeentelijk groen, educatie en communicatie, het bijenpact, lokale initiatieven en regionale verbindingen en duurzaamheid. Ook de uitwerking van de regiodeal is in volle gang. In de regiodeal hebben overheid, ondernemers en onderwijs elkaar gevonden, doel is het versterken van de economische structuur van Noordoost Fryslân. Daarnaast is er aandacht voor het Integraal Huisvestings Plan. In het plan staat wat de komende 10-15 jaar met de schoolgebouwen in Achtkarspelen gebeurt. Welke slimme combinaties mogelijk zijn om scholen samen te voegen en ook waar er eventueel gebouwd kan worden.
 
Donderdag 11 juli behandelt de gemeenteraad de kadernota. De nota geeft de financiële kaders voor 2020 en vormt daarmee de basis voor de begroting, die de raad in november behandelt.
Advertentie