29
vr, mei
7 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Het college van Tytsjerksteradiel heeft de kadernota 2020-2023 aan de raad aangeboden. De kadernota toont de financiële uitdagingen waar de gemeente komende jaren voor staat. In de loop van maart is duidelijk geworden dat zonder verder ingrijpen het evenwicht tussen uitgaven en inkomsten in de meerjarenbegroting niet wordt bereikt. De kadernota bevat daarom een voorstel voor maatregelen om toe te werken naar een structureel sluitende begroting.


Gemeenten staan onder financiële hoogspanning vanwege tekorten op het sociaal domein. Dit geldt ook voor Tytsjerksteradiel.

Bezuinigingen
Wethouder financiën Tytsy Willemsma: ‘It kolleezje sjocht it as har plicht om de ynkomsten en lesten foar it strukturele perspektyf meiïnoar yn lykwicht te bringen en wer wat fleis op de bonken te krijen om tsjinfallers yn ferrin fan tiid op te fangen. Wy sjogge dêrom kritysk nei ús ambysjes en de termyn wêrop as dy realisearrre wurde kinne.’ De bezuinigingen die vanuit het beleidskader sociaal domein in april in gang zijn gezet blijven in stand. Alle andere beleidsterreinen waarop de gemeente actief is, zijn kritisch tegen het licht gehouden. Het college heeft de raad voorstellen gedaan in bijstelling van ambitie of planning en het genereren van extra inkomsten voor de gemeentekas. Voorbeelden hiervan zijn verlaging van subsidie aan de bibliotheken, uitstellen van onderhoudswerkzaamheden aan sportaccommodaties en verhoging van de toeristenbelasting.
 
Basis op orde
Vanwege de financiële situatie heeft de kadernota een consoliderend karakter. Op korte termijn moet de basis op orde worden gebracht. Het college verwacht hier twee jaar de tijd voor nodig te hebben. Het uitgangspunt daarbij is te investeren in duurzame ontwikkelingen en te kiezen voor een kostenbewuste en vernieuwende aanpak. Daarnaast vraagt de ambtelijke organisatie om investeringen om orde op zaken te stellen en in te kunnen spelen op de veranderende vraag in de samenleving.
 
Besluitvorming gemeenteraad
De Kadernota 2020-2023 wordt 11 juli opiniërend in de raadsvergadering behandeld. Vervolgens verwerkt het college de uitkomsten in een programmabegroting voor 2020 en verder.
Advertentie