11
wo, dec
1 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
BUITENPOST - Ondanks financiële uitdagingen heeft het college van Achtkarspelen 2018 afgesloten met een positief resultaat van 2.3 miljoen euro. ‘Het positieve saldo op de jaarrekening leidt tot een toename van de reservepositie van de gemeente waardoor we een stevige financiële buffer opbouwen’ aldus wethouder Harjan Bruining. ‘Een stabiele basis voor de komende jaren waarin nog volop uitdagingen liggen.’


Uitgaven Sociaal Domein
In 2018 waren de uitgaven binnen het Sociaal Domein opnieuw groter dan de bijdrage die het rijk hiervoor beschikbaar stelde. Dit leidde tot een tekort op het terrein van WMO en Jeugdzorg van bijna 3 miljoen euro. De raad heeft daarom in april ingestemd met een maatregelenpakket die een bezuiniging in het Sociaal Domein realiseert. De gemeente zal de komende jaren kritisch blijven kijken naar de budgetten, zonder de kwaliteit van de zorg aan te tasten. Het tekort binnen het Sociaal Domein wordt gecompenseerd door opbrengsten uit precariobelasting van 5.3 miljoen euro.
 
Kadernota, begroting en jaarrekening
Het college maakt elk jaar een kadernota waarin de voorlopige plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar staan. De raad stelt via de begroting deze plannen en bijbehorende kosten definitief vast. De begroting kan dus afwijken van de kadernota. De raad kan bijvoorbeeld besluiten een plan uit de kadernota niet mee te nemen in de begroting. Daarnaast kunnen nieuwe plannen worden toegevoegd aan de begroting wanneer deze bij het opstellen van de kadernota nog niet bekend waren. Aan het einde van elk jaar wordt een jaarrekening opgesteld die een overzicht van de financiële situatie van de gemeente weergeeft. Donderdag 4 juli behandelt de raad de jaarrekening 2018.