12
zo, juli
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM. Het is inmiddels al een beetje routine geworden: de reguliere raadsvergadering in twee stukken knippen. Een voorbereidende bijeenkomst en de week daarna de besluitvormende variant, beide digitaal wel te verstaan. Donderdagavond was de raad bijeen om de besluitvormende vergadering van 25 juni voor te bereiden om daarmee te voorkomen dat de agenda al te lang zou worden en het geduld en de concentratie van zowel de raadsleden als het virtuele publiek al te zeer op de proef zou worden gesteld.

En dat betekende dat burgemeester Jeroen Gebben om exact 23 uur een einde maakte aan de vergadering. Saillant detail: toen was de hele agenda nog niet afgewerkt, een paar punten op de agenda werden doorgeschoven naar de bijeenkomst van volgende week donderdag. Het blijft al met al een tijdrovende aangelegenheid, de raadsvergaderingen van Tytsjerksteradiel. Dat was al zo in het pré-corona tijdperk, en het video-vergaderen heeft er geen goed aan gedaan.

"Pak se by de lurven en doch der wat oan"
De quote was van wethouder Tytsy Willemsma, die haar frustratie niet onder stoelen of banken stak, waar het ging over de zorgwekkende tekorten op de begroting, vooral veroorzaakt door het feit dat de overheid de gemeente heeft opgezadeld met taken op met name het sociaal domein, zonder daarbij voldoende geld mee 'over de schutting te gooien'. De wethouder was er zicht- en hoorbaar niet blij mee en dat mag je gerust een understatement noemen, en ze vroeg, eigenlijk was het geen vraag maar een verhulde opdracht, de fracties om hun bloedgroepbroeders en -zusters in Den Haag 'oan te trunen' om er wat aan te doen. Maar vooral de zinsnede 'pak se by de lurven' gaf de wanhoop van de wethouder aan. Het is trouwens een dilemma waar de meeste gemeenten mee worstelen, niet alleen Tytsjerksteradiel, want als er in het sociale domein te grote tekorten ontstaan, moeten die worden aangevuld vanuit andere gebieden, en daar hebben de meeste fracties, terecht, moeite mee. Maar ja, eigenlijk weet niemand wat lurven precies zijn en dus is de 'pakkans' niet bijster groot... Het aantal tegenvallers en de daardoor veroorzaakte gaten in de begroting hing ook op deze donderdag als een donkere wolk boven de vergadering en dus was de sfeer tamelijk somber, bedrukt zou je kunnen zeggen. Het is te hopen dat er straks, misschien na het zomerreces, wie zal het zeggen, weer 'normaal' kan worden vergaderd, fysiek vergaderen heet dat tegenwoordig, dus in de raadszaal of een andere ruimte waar dat met het anderhalve meter format mogelijk is. Want het wordt tijd dat de raadsleden en het college elkaar weer eens 'in de ogen kijken', nu is het een steriele bedoening die bovendien nog eens gehinderd wordt door technische onvolkomenheden en bijvoorbeeld een slechte geluidskwaliteit. Voor met name televisiekijkers dodelijk vermoeiend.

woningbouw
Geen vooruitgeschoven vragenhalfuurtje, dat is er niet bij een voorbereidende digitale vergadering en dus kon voorzitter burgemeester Jeroen Gebben om even na half acht de bijeenkomst openen. Hij was streng voor zijn doen door te melden dat elf uur de eindtijd zou zijn en dat punten die dan nog niet aan de orde waren geweest doorgeschoven zouden worden. Maar eigenlijk zou de niet al te lange agenda in drieënhalf uur te doen moeten zijn vond hij. Maar al na een van de eerste punten op die lijst rees de verdenking dat we dat niet zouden redden. Quod erat demonstrandum. Dat punt ging over de woningbouw, al een aantal malen een 'stroffelstien' op voorgaande vergaderingen. Ik hoef u alleen maar te herinneren aan het gedoe omtrent het plan De Warren. Dat leek afgehandeld, maar het kwam ook in de discussie van donderdagavond weer aan de orde. Want tijdens een overigens uitgebreide presentatie van twee medewerkers bleek uit een overzichtskaartje dat diezelfde Warren wel degelijk nog als eventuele locatie voor woningbouw in Burgum was ingetekend, GrienLinks raadslid Berber van Zandbergen maakte de raad daarop attent. Die presentatie was niet alleen uitgebreid, maar ook tijdrovend, te meer omdat er na afloop vragen gesteld konden worden. Jammer was dat voor de televisiekijkers een en ander niet altijd even duidelijk was en soms slecht leesbaar. In feite kregen de raadsleden en de kijkers een korte cursus ruimtelijke ordening te zien, voor de radioluisteraars was het waarschijnlijk allemaal niet zo gemakkelijk te volgen. Maar het was bijna negen uur (!) eer het punt kon worden gesloten. Maar wat wij ervan geleerd hebben is wat bedoeld wordt met de term 'offensieve visie'. Het gaat erom dat je eigenlijk meer plant dan mag en dan maar kijkt waar het schip strandt. 'Net te foarsichtich', in geef Frysk. De meest practische vraag kwam van Sjaak Hoekstra (VVD): "Wannear kin de earste skeppe de grûn yn", wilde hij weten.

nevenfuncties
Bij het punt nevenfuncties Burgemeester en wethouders ging het om en over de 'bijbaantjes' van de wethouders en de burgemeester. Die laatste vroeg zich af wat het doel van dit agendapunt was en hij was zichtbaar 'not amused' dat Brigitta Scheepsma er wel degelijk een discussie aan wilde spenderen. En dus deed de voorzitter het enige juiste: hij vroeg op de man/vrouw af of de wethouders wilden aangeven wat ze precies deden naast hun functie. Daar kwam, zoals te verwachten was, niks wereldschokkends uit naar voren, al was te merken dat ze niet echt blij waren met deze nauwelijks verhulde twijfel aan hun integriteit. Zeker in het licht van het feit dat de complete lijst van bijbanen inclusief het aantal uren en de eventuele vergoeding was bijgevoegd.

communicatie
Interessant was ook het punt op de agenda dat ging over de communicatie en dan in het bijzonder die tussen de raad en de burgers. Interessant, althans dat had ik gedacht, want het viel nogal tegen. Ik zou denken dat juist de communicatie een pittige discussie zou kunnen opleveren, maar dat gebeurde niet, sterker nog, er werd maar nauwelijks aandacht aan besteed. Misschien had dat ook te maken met het feit dat het voorstel, eigenlijk een heel uitgebreid verhaal, was opgesteld door een commissie die bestond uit raadsleden. En dus was er geen noemenswaardige discussie en dat terwijl eigenlijk bij een heleboel raakvlakken tussen raad en burgers de communicatie een heikel punt is. Met andere woorden: die communicatie gaat nog wel eens mis. Maar zelfs de oppositie had weinig aan te merken op het stuk met de titel 'De Raad dichtbij'.
doorschuiven
En dan is het elf uur en zoals aangekondigd, maakt voorzitter Jeroen Gebben een einde aan de vergadering met de mededeling dat de punten die nog niet zijn behandeld doorgeschoven worden naar de vergadering van aanstaande donderdag. Ook dat zal een digitale bijeenkomst zijn.

Binne Kramer
Advertentie