14
di, juli
5 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM. Het is toch al een vermoeiende bezigheid, kijken naar een digitale raadsvergadering, maar afgelopen donderdagavond was het helemaal een regelrechte bezoeking: ruim drieënhalf uur staren naar een egaal blauw scherm, ik geef het u te doen. Oorzaak was een technische storing die aanvankelijk 'spoedig verholpen zal worden', maar die de hele vergadering duurde. 'Pluspunt', nou ja pluspunt, was dan weer wel dat de annalen van raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel verrijkt werden.

Verrijkt, nogmaals nou ja, met een paar waarschijnlijk nog niet eerder gebuikte woorden als 'domheid, kortzichtigheid en misleiding' en met als non plus ultra het fraai allitererende 'heilloze hallucinatie'. Het kwam allemaal, gelukkig maar, niet van een van de reguliere raadsleden, maar van een inspreker. Die het overigens niet trof, want er was voor de kijkers niet veel te beleven met zijn filmpje dat hij ter ondersteuning van zijn verhaal liet zien. Maar zijn woorden lieten niets aan de verbeelding over.
Vergadering heeft last van technische storingen

Donderdagavond werd maar weer eens, misschien ten overvloede, aangetoond dat digitaal vergaderen bepaald geen pretje is, noch voor de deelnemers, noch voor de kijkers/luisteraars. Niet alleen was het geluid af en toe zo slecht dat het nauwelijks te verstaan was, maar tot overmaat van ramp kregen de kijkers naar Kanaal 30 alleen een prachtig blauw scherm te zien. En dan zijn dik drie uur een hele lange zit.

fragehealoerke
De vooruitgeschoven rondvraag leverde geen echt vuurwerk op, het meest vinnige statement kwam van GrienLinks voorvrouw Brigitta Scheepsma, die nogmaals waarschuwde voor de gevaren van kunstgrasvelden. En toen wethouder Gelbrig Hoekstra uitlegde dat de discussie daarover nog niet was beëindigd, had mevr. Scheepsma toch het laatste woord: "Een gewaarschuwd mens telt voor twee en u kunt achteraf niet zeggen dan we niet gewaarschuwd hebben." Over dat dossier is dus het laatste woord nog niet gezegd.

onderwijsbeleidsplan
een van de onderwerpen waar de vorige, voorbereidende, vergadering al over gesproken was, leverde niet echt veel inhoudelijk discussie meer op. Dineke Wagenaar (VVD) diende een eamendeent in waarin ze vroeg om bij 'onderwijs plus', die plus er om begrotingsredenen uit te halen: "Dy plus past ús no net". Jntsje van der Veen (CU) wa het daar niet mee eens:"Wy wolle it litte sa't it no is." Menno Steenland (PvdA): "Wij ondersteunen dit amendement, die bezuiniging willen wij wel doorvoeren." Tsjikke Krijgsman (FNP) wilde het onderwerp meenemen in de kadernota die later in de maand wordt behandeld. En daatr was Lamina Westerdijk (CDA) het mee eens. Michel `klont (GrienLinks) keek daar toch ander tegenaan: "Wij willen niet de bodem weghalen onder dit plan.GrienLinks bezuinigt niet onderwijs." Voorzitter Jeroen Gebben: "Jimme meitsje it yngewikkeld. Wethouden Andries Bouman: "Dit is een uigebalnceerd beleidsplan, ik ontraad derhalve het amendement." En dus werd het amendement van de VVD in stemming gebracht die opleverde dat er 7voor en 16 tegen waren, waarmee het amentement verworpen werd. Het beleidsvoorstel werd vervolgens aangenomen met 18 voor en 5 tegen.

AZC school
De gevraagde verklaring van 'geen bedenkingen' aangaande de bouw van de nieuwe AZC school leverderde zoals te verwachten viel, een aantal 'bedenkingen' van de oppositie op. Sjaar Hoekstra (VVD) "Dit is in hiel part dossier. It hat allegearre klauwen mei jild koste en wy kinne dit sa net ûndersteune." Partij voor de Boer fractieleider Nynke Koopmans was even kort als duidelijk in kritiek: "De kosten binne út de bocht flein." Lamina Westerdijk (CDA stemde met het voorstel in en Menno Steenland (PvdA) wees op het belang van goede contacten met de buurt, maar zijn fractie was voor het voorstel. Brigitta Scheepsma (grienLinks): "Wij hebben veel bedenkingen, dit plan verdient geen klakkeloze acceptatie." Jantsje van der Veen (CU): "Wy binne hiel wiis met de skoalle en it plak." Wethouder Gelbrig Hoekstra meldde dar goede contacten met de buurt waren: "Der gebeurt fan alles." Ze was niet blij met sommige opmerkingen vanuit de raad" It giet om in fergunning, de betinkingen wurde no brûkt om der oare arguminten by te heljen." Ze sloeg behoorlijk van zich af, maar Brigitta Scheepsma bleef niettemin kritisch: "Het proces is niet gegaan zoals het hoort." Met 17 voor en 6 tegen werd het voorstel aangenomen.

moasje frjemd
indelijk was er weer eens een motie waar alle fracties het mee eens waren en die ging over de verdedling van de gelden uit het gemeentefonds. Dat geld wordt op een manier berdeeld waarbij met name de kleienre gemeenten aan het kortste eind trekken. Indiener Piet Reitsma (FNP) "It kolleezje moat alle prikken yn it wurk stelle om dy fûnsen earliker te ferdielen." Voorzitter Jeroen Gebben begroette de unanieme bijval met vreugde: "Manmachtige stipe is moai", en ook wethouder Tytsy Willemsma was 'bliid met de riedsbrede stipe.'

Binne Kramer

Advertentie